Categories
5 / 5
18G x 2¾" (70mm)
Box of 20 Cannulas
4.75 / 5
DermaSculpt Starter Kit
Bag of 5 Cannulas 27G x 1½", 5 Cannulas 25G x 1½", 5 Cannulas 23G x 1⅛" and 5 Cannulas 22G x 2".
0 / 5
23G x 2" (50mm)
Box of 20 Cannulas.
0 / 5
23G x 1⅛" (30mm)
Box of 20 Cannulas.
4.8 / 5
22G x 2¾" (70mm)
Box of 20 Cannulas
4.91 / 5
22G x 2" (50mm)
Box of 20 Cannulas
4.89 / 5
25G x 2" (50mm)
Box of 20 Cannulas
4.89 / 5
25G x 1½" (40mm)
Box of 20 Cannulas
4.88 / 5
27G x 1½" (40mm)
Box of 20 Cannulas
4.86 / 5
27G x 1" (25mm)
Box of 20 Cannulas
4.68 / 5
27G x 2" (50mm)
Box of 20 Cannulas
4.62 / 5
30G x 1" (25mm)
Box of 20 Cannulas
3.88 / 5
DermaSculpt Training Video
Step-by-Step Training Video.
0 / 5
Single Pouch of 23G x 2" (50mm)
0 / 5
Single Cannula of 18G x 2¾" (70mm)
0 / 5
Single Cannula of 22G x 2¾" (70mm)
0 / 5
Single Cannula of 22G x 2" (50mm)
0 / 5
Single Pouch of 25G x 2" (50mm)
0 / 5
Single Pouch of 25G x 1½" (40mm)